Kennelin toimintasuunnitelma

Kennelin perustaminen ja ylläpito ovat vaativia tehtäviä, jotka edellyttävät huolellista suunnittelua ja monipuolista omistautumista sekä itsensä kouluttamista. Toimintasuunnitelma on keskeinen työkalu, joka auttaa hahmottamaan kasvatustyön kokonaiskuvaa, tavoitteita ja tuloksia. Se auttaa myös omien kriteerien asettamisessa ja niissä pysymisen arvioinnissa. Tässä artikkelissa käydään läpi, mitä asioita voit käsitellä toimintasuunnitelmassa, joka kattaa kaikki kennelin keskeiset osa-alueet: kasvattajan esittelyn, kennelin historiasta ja nykytilasta kertovan osion, jalostusstrategian, markkinointi- ja ostoprosessin, talouden hallinnan sekä toiminnan seurannan ja kehittämisen.

Oman kennelini toimintasuunnitelman tekoon olen saanut neuvoja Kennelliiton kasvattajan jatkokurssilta. Näihin oppeihin ja kokemuksiini oman kasvatustoiminnan suunnitelmatyöstä (27 vuodelta) perustan tämän artikkelin.

Kasvattajan esittely ja filosofia: Perusta menestykseen

Kasvattajan esittely ja hänen filosofiansa muodostavat toimintasuunnitelman kulmakiven. Tässä osiossa syvennytään kasvattajan taustaan, koulutukseen, saavutuksiin ja henkilökohtaisiin vahvuuksiin sekä mahdollisiin heikkouksiin kasvattajana. Tämä antaa lukijalle kattavan kuvan kasvattajan kokemuksesta, asiantuntemuksesta ja sitoutumisesta koirien hyvinvointiin. Samalla, kun kasvattaja tuottaa tätä osiota suunnitelmaansa, hän tulee analysoineeksi omaa toimintaansa. Joskus käy niin, ettei itse edes oikein ymmärrä, kuinka paljon on kouluttautunut tai kuinka selkeitä visioita itsellä koirankasvatukseen onkaan, ennen kuin niitä alkaa tuottaa paperille. Kirjoittamistyö auttaa näin ollen selkeyttämään asioita myös kasvattajalle itselleen. Sitä pidän yhtenä tärkeimmistä seurauksista suunnitelman kirjoittamisessa.

Avaa rohkeasti taustojasi koiran kasvattajuuteen liittyvien asioiden osalta. Voit käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja: miten päädyit koirakasvattajaksi, mitä koiraharrastuksia olet harrastanut ja miten olet kehittynyt kasvattajana vuosien varrella. Kerro koulutustaustasi ja erityiset saavutuksesi, kuten palkinnot tai tunnustukset, jotka olet saanut kasvatustyöstäsi. Voit kertoa myös niistä saavutuksista, jotka eivät ole välttämättä mitattavissa, mutta ovat sinulle tärkeitä. Tuota osioon myös itsearviointia, jossa käsittelet omia vahvuuksiasi ja heikkouksiasi. Pohdinta antaa arvokasta tietoa siitä, miten näet itsesi kasvattajana ja missä näet mahdollisuuksia kehittyä.

Kennelin historia ja nykytila: Rakennuspalikat menestykseen

Tässä osiossa käsitellään kennelin perustamista, kehitystä ja saavutuksia sekä nykytilaa. Kuvaa, miten ja miksi aloitit kenneltoiminnan, millaisia merkkipaaluja olet saavuttanut ja miten olet kasvattanut kennelisi nykyiseen asemaan. Tämä osio antaa lukijalle ymmärryksen kennelisi ainutlaatuisuudesta ja asemasta kasvattamiesi rotujen maailmassa. Yritä kuvata erilaisia merkkipaaluja, joita suunnitelmallisessa kenneltoiminnassa on usein hyvin monia. Pelkkien kilpailu- tai koetulosten toistaminen ei palvele suunnitelmaa parhaalla mahdollisella tavalla, vaan kasvatustyöstä on hyvä kirjata muitakin tavoitteita ja toteutumia. Aloittelevalle kasvattajalle esimerkiksi se, että hänen kasvattamiaan uroksia aletaan kysyä jalostukseen, on jo merkittävä virstanpylväs. Kokeneemmalle ja menestyneemmälle puolestaan jonkin indeksin raja- arvon saavuttaminen terveystuloksissa tai kyselyt ulkomailta voivat olla niitä
kirjattavia tavoitteita tai saavutuksia ja niin edelleen.

Kun kirjoitat kennelisi kasvutarinaa, esittele historia yksityiskohtaisesti, alkaen sen perustamisvaiheista ja merkittävimmistä kehitysaskeleista. Kuvaile saavutuksiasi, oppimiskokemuksiasi ja haasteita, joita olet kohdannut matkan varrella. Kerro myös, miten olet haasteet tai takapakit selvittänyt ja niistä noussut, sillä niissä piilee viisaus omiin toimintastrategioihisi tilanteissa, joissa kaikki ei menekään suunnitelmien mukaan. Tällaisia tilanteita kennelien suunnitelmissa ovat esimerkiksi ne, kun kalliilla rahalla ostettu jalostusuros ei ollutkaan terveystulostensa puolesta kasvattajan jalostuskriteereihin sopiva, tai hän menetti kantanarttunsa onnettomuudessa. Se, miten vaikeista tilanteista selvisit, tai miten varaudut epäonneen, kertoo sinun kasvatusfilosofiastasi paljon. Muutitko esimerkiksi ennen vaalimaasi filosofiaa terveyden osalta löyhemmäksi vaatimuksiltaan, vai piditkö kriteereistäsi kiinni ja ostit uuden uroksen?

Nykytilan kuvauksessa keskitytään kennelin vahvuuksiin, erityispiirteisiin ja toimintaan alalla. Käy läpi toimitilojen soveltuvuus ja avainhenkilöiden roolit kennelin menestyksessä. Voit myös kertoa, miten jo eletty kasvatustyö on vaikuttamassa tämän päivän arkeen koirankasvatuksessasi. Esittele myös kennelin koirat ominaisuuksineen. Vertaile niitä rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan ja kerro suunnitelmistasi niiden suhteen viitisen vuotta eteenpäin.

Jalostusstrategia: Periaatteet ja käytännöt

Jalostusstrategia kuvaa, miten valitset jalostukseen sopivat yksilöt ja suunnittelet tulevia pentueita. Tarkastele esimerkiksi omia jalostuskriteereitäsi, rotusi geneettistä monimuotoisuutta ja rotukohtaisten jalostusohjelmien noudattamista sekä kaikkea sitä, mikä toiminnassasi on vaikuttamassa, kun suunnittelet kennelisi tulevia jälkeläisiä tai annat urostasi jalostuskäyttöön. Jalostusstrategiasi perusteellinen kuvaus auttaa ymmärtämään, miten omassa kasvatustyössäsi pyrit varmistamaan koirien terveyden, luonteen, rodunomaisuuden ja muut tärkeiksi asettamasi asiat.

Selitä myös jalostuskoirien valintaprosessi, mukaan lukien terveyden, luonteen ja fyysisten ominaisuuksien arviointi. Käsittele, miten jalostustavoitteesi heijastuvat valintoihisi ja miten aiot seurata ja arvioida jalostustyösi tuloksia. Tämä osio sisältää myös suunnitelmat uusien koirien hankkimisesta jalostukseen.

Markkinointi- ja ostoprosessi: Strategiat ja käytännöt

Markkinointi- ja ostoprosessi määrittelee, miten ja missä esittelet pentueesi sekä pentujen myyntiin rakentamasi prosessin. Tässä osiossa voit keskittyä kirjoittamaan oman ostajakohderyhmäsi määrittelystä, kilpailijoistasi rodun sisällä, markkinointikanaviesi valinnasta ja pentujen myyntiprosessin hallinnasta. Ovatko myyntikanavinasi esim. Facebook ryhmäsi tai rotuyhdistyksenne nettisivut vai jokin myyntialusta verkossa? Lause ”pentumme menevät kaupaksi ilman markkinointia” ei avaa myyntiprosessia, vaikka tilanne todellisuudessa niin olisikin. Siihenkin on jotenkin päästy ja se prosessi on se kuvattava osuus. Myyntiprosessin osalta voit kuvailla esimerkiksi pentujen markkinoinnin ajankohtaa, mitä vaatimuksia sinulla on ostajiin tutustumiseksi ja heidän seulomisekseen, onko sinulla varausmaksua, minkälaisia sopimuksia käytät ja minkä ikäisenä, minkälaisen valmennuksen ja pentupakkauksen kera pentunne lähtevät maailmalle. Voit myös kuvata prosessiasi tilanteessa, jossa pentu mahdollisesti palautuukin myöhemmin sinulle takaisin.

Määritä, kenelle pentusi ovat ensisijaisesti suunnattu, ja analysoi kolme suurinta kilpailijaasi. Miksi he ovat kilpailijoitasi? Mitä voisit heiltä oppia? Mitkä ovat sinun kasvatustyösi vahvuudet / heikkoudet heihin nähden? Tämä auttaa jälleen kerran sinua itseäsi hahmottamaan omaa kasvatustyötäsi kriittisellä tavalla. Se, kenet kuvaat kilpailijoiksesi, kertoo itseasiassa hyvin paljon omasta filosofiastasi, sillä esiin nostamissasi kenneleissä on osattu sinulle tärkeät asiat tehdä oikein. Esimerkki: jos olet määrittänyt tärkeimmäksi kasvatusfilosofiseksi asiaksesi terveyden vaalimisen mutta koet merkittävimmäksi kilpailijaksi kasvattajan, jonka koirilla on heikot terveystulokset, mutta upea menestys näyttelyissä, on sinun aika tarkastella
filosofiaasi uudelleen.

Talouden hallinta

Talouden hallinnan osiossa käsitellään kennelin rahoitusta, kirjanpitoa ja talouden suunnittelua. Voit kertoa esimerkiksi, miten budjetoit kasvatustoimintaasi, miten hallitset kustannuksia ja seuraat kennelisi taloutta. Kuvaile, miten kennelisi toiminta rahoitetaan, kuka hoitaa kirjanpidon ja miten suunnittelet taloutta tuleville vuosille. Voit myös kuvailla esimerkiksi kennelisi säännöllisiä ja epäsäännöllisiä menoja ja tuloja sekä suunnitelmaa yllättävien, suurien taloudellisten kulujen varalle.

Tämä osio tarjoaa käsityksen toimintasi taloudellisesta vakaudesta ja suunnitelmallisuudesta. Sen laatiminen auttaa kirjoittajaansakin hahmottamaan kennelinsä taloudellisia prosesseja sekä näkemään niihin liittyvät kehityskohteet. Laadukkaaseen kasvatustyöhön kuuluu myös talouden ja kirjanpidon kestävä suunnitteleminen. Vaikka tämä osio tuntuisi työläältä tai vieraalta laatia, anna prosessille aikaa, juo välillä kuppi kahvia, pyydä apua ammattilaiselta tai etsi tietoa verkosta, mutta lopeta vasta, kun olet ”maalissa” ja osio kirjoitettu.

Toiminnan seuranta ja kehittäminen: Arviointi ja uudistus

Tässä osiossa keskitytään kennelin toiminnan seurantaan, hätäsuunnitelmiin, tulevaisuuden visioihin ja SWOT-analyysiin. Käsittele, miten aiot seurata kennelisi toimintaa, laatia kennelpäiväkirjaa, tehdä tarvittavia muutoksia ja suunnitella tulevaisuutta. Selitä, miten keräät palautetta, seuraat kasvattiesi menestystä ja päivität jalostusstrategiaasi. Avaa myös niitä mittareita, joilla keräät itsellesi tietoa toimintasi laadukkuudesta.

SWOT-analyysi on tähän osioon hyvä työkalu, sillä se auttaa tunnistamaan kenneltoimintasi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat, tarjoten arvokasta tietoa strategisen suunnittelun tueksi.

Lopuksi

Toimintasuunnitelma on dynaaminen dokumentti, joka vaatii säännöllistä tarkastelua ja päivitystä. Kun kirjoitat suunnitelmasi vaivoja säästämättä, saat siitä itsellesi erinomaisen työkalun, joka tukee kasvatustyösi suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä elää mukana muutoksissa. Voit pitää suunnitelmasi yksityisenä tai julkaista valitsemassasi formaatissa. Valitset sitten julkisuuden osalta kumman vaihtoehdon tahansa, on suunnitelman tärkein hyöty tuki omalle kasvatustyöllesi.

Jos et vielä ole käynyt Kennelliiton kasvattajan jatkokurssia, suosittelen sitä lämpimästi. Kurssilta saat myös lisätietoja tämän suunnitelman laatimiseen.

Teksti: Mari Pirkkala, Koirankasvattaja vuodesta 1997